Новини


Подкрепа за развитието на клъстерите в България

20-10-2011

На 27.06.2011 г. беше проведена работна среща за сформиране на съвместно «обединение», с правна форма дружество с ограничена отговорност - “ Български Клъстер Метрология, Качество, Сертификация ” ООД, за подготовка и кандидатстване с проект по процедура BG161PO003-2.4.01 Подкрепа за развитието на клъстерите в България", в рамките на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".
Взето беше решение дружественият капитал да е разпределен на дялове, всеки един с номинална стойност 50 (петдесет) лева, и дяловете да се разпределят между съдружниците в зависимост от първоначално внесената сума, от 1 (един) дял до 10 (десет) дяла на всеки съдружник, което дава възможност на фирмите да изразят становището си по дяловото си участие. Внасянето на избраната сума трябва стане по набирателна сметка BG91FINV 915052 1509 3490, Първа Инвестиционна банка, за Български Клъстер Метрология, Качество, Сертификация ООД, до 15.10.2011 г., с което фирмата ще докаже желанието си за участие в клъстера и ще добие правото да бъде законно призована на Извънредното Общо събрание за учредяването му.
До същата дата фирмите могат да дават и своите писмени предложения за промени и допълнения на дружествения договор, както и по точките от дневния ред на предварителната среща, отразени в писмото ни от 13.06.2011 г. Повече информация тук.