За СМБ - видео

Каква организация е Съюзът на метролозите в България (СМБ)?


СМБ е юридическо лице с нестопанска цел.

СМБ е национална, неправителствена, неполитическа, творческо-професионална организация на дороволно и равноправно сдружили се физически и юридически лица, работещи в областите и заинтересовани от:

СМБ е сдружение в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си в полза на своите членове.


История на съюза


СМБ е приемник и продължител на професионалните традиции на Централния кабинет по качество, създаден през 1969 г., секция "Метрология" и секция "Изпитване".

СМБ е учредена на 1 ноември 1990 г. в гр. Варна. Във връзка с приемането на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на 7 ноември 2001г. СМБ е пререгистриран.


Какви са целите на СМБ?С какво се занимава СМБ?


СМБ осъществява своята дейност при спазване на Конституцията на Република България, законите на страната и Устава на СМБ.

За постигане на целите си СМБ изпълнява следните дейности:


С кого си сътрудничи СМБ?


СМБ е редовен член на Федерацията на научно-техническите съюзи на България.

СМБ си сътрудничи с:

Органи от държавната власт:

Други неправителствени организации и професионални сдружения:

Международни организации:


Кой може да членува в СМБ?


Член на СМБ може да бъде всяко физическо лице, група физически лица, обединени в дружества, формирани на териториален и професионален принцип, както и юридически лица, които приемат целите и Устава на СМБ.


Какви са правата на членовете на СМБ?


Всеки член на СМБ има право да:

Членовете на СМБ получават безплатно издаваните от СМБ информационни материали и могат да участват при преференциални условия в мероприятията, организирани от СМБ.


Какви са задълженията на членовете на СМБ?


Всеки член на СМБ е длъжен да:


Как се става член на СМБ?


Кандидатите за индивидуално членство подават заявление, съдържащо лични данни, до териториалното или професионалното дружество или до изпълнителното бюро на СМБ.

Кандидатите за колективно членство подават заявление до изпълнителното бюро на СМБ, което съдържа адреса им, информация за предмета на дейност и се придружава от копието от решението за съдебна регистрация.

Решенията за приемане на нови членове се взимат от дружествата или от Управителния съвет на СМБ.


Как СМБ финансира дейността си?


СМБ формира приходи от:

Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет на СМБ в края на всяка календарна година.Членският внос се събира в рамките на първото тримесечие на всяка календарна година.

СМБ извършва допълнителна стопанска дейност за осъществяване на целите и задачите си, като издателска, информационна, консултантска и други дейности, разрешени от законодателството.

СМБ не разпределя печалба.


Каква е структурата и кои са органите на управление и контрол на СМБ?


Основна структурна единица на СМБ е дружеството. Върховен орган на СМБ е Общото събрание, което избира Управителен сувет, Контролен съвет и председател на СМБ.

Управителният съвет избира Изпълнително бюро.

СМБ се ръководи и представлява от председател, който отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание. Председателят се подпомага от заместник-председатели. Организацията и координацията на работата и изпълнението на решенията на Изпълнителното бюро и Управителния съвет се осъществява от секретаря на СМБ.


Мероприятия организирани от СМБ


СМБ приема за свой професионален празник деня на метролога - 20 май. Веднъж на две години СМБ съвместно с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Българския институт по метрология организира научно-практическа конференция с международно участие "Метрология". Конференцията се е провеждала в гр. Велико Търново, където през 1888 г. е приет първият Закон за мерките и теглилките, както и в други градове на страната.

СМБ участва като съорганизатор в ежегодния Научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване”, провеждан от Техническия университет-София.”

СМБ провежда просветната и учебната си дейност чрез организиране на курсове и семинари на актуални теми в областта на метрологията. Темите и програмите на метрологията се разглеждат и одобряват от програмен съвет СМБ въвежда система с критерии за избор на лектори и оценява нивото на организираните мероприятия. СМБ организира и пътуващи семинари в страната и чужбина с цел послещение на места и организации, значими за метрологията.

СМБ спазва строги изисквания и работи в партньорство с държавните органи и другите неправителствени организации и професионални сдружения, за да може да предлага на своите членове и заинтересовани лица актуални теми, представени от висококвалифицирани лектори.

Актуална информация за мероприятията, организирани от СМБ, може да се получи от секретаря на СМБ.