Полезни връзки


International Organization for Standardizationhttp://www.iso.org

International Bureau for Weights and Measures (BIPM) http://www.bipm.org

International Organization of Legal Metrology http://www.oiml.org

WELMEC - European Cooperation in Legal Metrology http://www.welmec.org

Euro-Asian Cooperation of national metrological institutionshttp://www.coomet.org

International Laboratory Accreditation Cooperation http://www.ilac.org

European Co-operation for Accreditation http://www.european-accreditation.org

Българска служба за акредитация http://www.nab-bas.bg

Държавна агенция за метрология и технически надзорhttp://www.damtn.government.bg

Български институт по стандартизация http://www.bds-bg.org

International Measurement Confederation IMEKO http://www.imeko.org

Свободно място с ресурси, новини и дискусии свързани с метрологията.http://metrology.family-bg.com/

Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване"http://www.metrology-bg.org

Български институт по метрологияhttp://bim.government.bg/