Съдържание на уставът на СМБ

ГЛАВА ПЪРВА. Наименование и статут
ГЛАВА ВТОРА. Цели и дейности
ГЛАВА ТРЕТА. Членство, права и задължения
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. Структура на СМБ, органи на управление, представителство
Общо събрание (ОС)
Управителен съвет (УС)
Контролен съвет (КС)
Изпълнително бюро (ИБ)
Председател и зам. председател
Секретар на СМБ
Представителство
ГЛАВА ПЕТА. Финансови средства и имущество
ГЛАВА ШЕСТА. Печат, символи и печатни органи
ГЛАВА СЕДМА. Преобразуване, прекратяване и ликвидация
ГЛАВА ОСМА. Преходни и заключителни разпоредби


Настоящият Устав е изменен, допълнен и гласуван в цялост на Общото събрание на сдружението, проведено на 16 септември 2021 година. Пълният текст на Устава може да бъде изтеглен от тук.

*Последна актуализация: 30.11.2021 г.